623152006

623152006

การพัฒนาสมรรถนะครูสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่ออาชีพและการมีงานทำ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 5STEPs ที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  

623152007

623152007

การพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น