หน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร 8558 ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ลงทะเบียนหลักสูตรระบบออนไลน์ 

                                  และขอความร่วมมือเพื่อนครู กรอกแบบสำรวจ ความพึงพอใจ  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ 

                                     (คลิก) https://forms.gle/BiAGVpSaPGBCkPn97                   

                                    หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 4 (ระหว่างวันที่  1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564)

                                       (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1If5fT2_QHtxec1oMziR7pgy_kxN8snXm/view?usp=sharing

                                       (ผู้เข้ารับการอบรม รอบที่ 4 สามารถตรวจสอบการรับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเอง จากสถาบันคุรุพัฒนที่ https://course.kurupatana.ac.th/pri_menu=training_check  ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)


                               

                               เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพ ผ่านกระบวนการ PLC

                               บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC)

                               (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1hwse5dLr7P6rSMyp6Bqboy4vgZuM9GyZ/view?usp=sharing

                                                                                                                           


   

                                                                                                         

                                                                                                    

               

                           

                       


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


                                                                                                                

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Courses