1. ตัวอย่างบันทึกข้อความ เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อขอเข้ารับการพัฒนาตนเองย้อนหลัง  

    (คลิก) https://drive.google.com/drive/folders/1aN2WXGBf_po4EGeulTv-66nvSf0fMLhB?usp=sharing

2.   หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  (ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563)

     (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1QvnuwcVCTsqv_udBBqryUXrPt-CB85Pf/view?usp=sharing


                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
                                                                                  

                                  

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Courses