การใช้กระบวนการ PLC  (Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

  บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร

                 

 

                                                                                                     

 

                    

 

                                 1. เพียงท่านกดติดตาม เพจ Amorn8558 รับฟรีตัวอย่างแผนนวัตกรรม เเละตัวอย่าง PLC ไฟล์เเก้ไขได้ตาม Link นี้ค่ะ

                                     (คลิก)   https://www.facebook.com/amn8558

                                  2. หน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร 8558 ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ลงทะเบียนหลักสูตรระบบออนไลน์ 

                                      และขอความร่วมมือเพื่อนครู กรอกแบบสำรวจ ความพึงพอใจ  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ 

                                      (คลิก) https://forms.gle/BiAGVpSaPGBCkPn97               

                                  3.   หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 5 (ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 - 31 มีนาคม 2564)

                                       (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1r6PtudhdEGF4W2P98bGPajTQomXEL-ap/view?usp=sharing

                                       (ผู้เข้ารับการอบรม รอบที่ 5 สามารถตรวจสอบการรับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเอง จากสถาบันคุรุพัฒนาที่ https://course.kurupatana.ac.th/pri_menu=training_check  ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

                                   4.  หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 6 (ระหว่างวันที่  1 เมษายน  2564 - 15 พฤษภาคม 2564)

                                        (คลิก) https://drive.google.com/drive/folders/1uXgWW5M_M2WxWqz1SOmEg3dKkdZSsmkc?usp=sharing

                                        (ผู้เข้ารับการอบรม รอบที่ 6 สามารถตรวจสอบการรับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเอง จากสถาบันคุรุพัฒนาที่ https://course.kurupatana.ac.th/pri_menu=training_check  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)                                  

                                   5.   หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1  (ระหว่างวันที่  16 พฤษภาคม  2564 - 30 มิถุนายน 2564)

                                       (คลิก) https://drive.google.com/file/d/1yf8xuRJ17AbrWvw8BKS5jQfq6MsrC7rn/view?usp=sharing

                                       (ผู้เข้ารับการอบรม ปีการศึกษา 2564  สามารถตรวจสอบการรับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเอง จากสถาบันคุรุพัฒนาที่ https://course.kurupatana.ac.th/pri_menu=training_check  

                                         ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป)


                               

                               6. เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพ ผ่านกระบวนการ PLC

                               บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC)

                               (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1hwse5dLr7P6rSMyp6Bqboy4vgZuM9GyZ/view?usp=sharing                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                       

                                                                                                                                                                                   


                                                                    

                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                                                         


                                                                                         

  
                                                                                                                                                                                                                                                              


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


                       
      
                                                                 


         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Courses