1. ตัวอย่างบันทึกข้อความ เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อขอเข้ารับการพัฒนาตนเองย้อนหลัง  

                                    (คลิก) https://drive.google.com/drive/folders/1aN2WXGBf_po4EGeulTv-66nvSf0fMLhB?usp=sharing

                                 2.   หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  (ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563)

                                     (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1QvnuwcVCTsqv_udBBqryUXrPt-CB85Pf/view?usp=sharing


                               

                               เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพ ผ่านกระบวนการ PLC

                               บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC)

                               (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1hwse5dLr7P6rSMyp6Bqboy4vgZuM9GyZ/view?usp=sharing

                                                            

                                                                                                                                                                
                             

                                                 

                                  

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Courses