1. เพียงท่านกดติดตาม เพจ Amorn8558 รับฟรีตัวอย่างแผนนวัตกรรม เเละตัวอย่าง PLC ไฟล์เเก้ไขได้ตาม Link นี้ค่ะ

                                     (คลิก)   https://www.facebook.com/amn8558

                                  2. หน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร 8558 ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ลงทะเบียนหลักสูตรระบบออนไลน์ 

                                      และขอความร่วมมือเพื่อนครู กรอกแบบสำรวจ ความพึงพอใจ  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ 

                                      (คลิก) https://forms.gle/BiAGVpSaPGBCkPn97               

                                  3.   หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 5 (ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 - 31 มีนาคม 2564)

                                       (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1r6PtudhdEGF4W2P98bGPajTQomXEL-ap/view?usp=sharing

                                       (ผู้เข้ารับการอบรม รอบที่ 5 สามารถตรวจสอบการรับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเอง จากสถาบันคุรุพัฒนาที่ https://course.kurupatana.ac.th/pri_menu=training_check  ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

                                   4.  หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 6 (ระหว่างวันที่  1 เมษายน  2564 - 15 พฤษภาคม 2564)

                                        (คลิก) https://drive.google.com/drive/folders/1uXgWW5M_M2WxWqz1SOmEg3dKkdZSsmkc?usp=sharing

                                        (ผู้เข้ารับการอบรม รอบที่ 6 สามารถตรวจสอบการรับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเอง จากสถาบันคุรุพัฒนาที่ https://course.kurupatana.ac.th/pri_menu=training_check  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)


                               

                               5. เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพ ผ่านกระบวนการ PLC

                               บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC)

                               (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1hwse5dLr7P6rSMyp6Bqboy4vgZuM9GyZ/view?usp=sharing                                                                                                                                                                      

                           6.  หลักสูตรระบบออฟไลน์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  ค่าลงทะเบียน 2,855 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) รับจำนวนจำกัด                                                                                                                                  

                                      6.1  รุ่นที่ 13  อบรมวันที่ 17 - 18  เมษายน 2564   

                                               โรงแรมซิตี้ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                                               สมัครอบรม (คลิก)  https://forms.gle/yAz4BuJQCEzvUH158

                                      6.2 รุ่นที่ 14 อบรมวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564    

                                                โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์         

                                                สมัครอบรม (คลิก) https://forms.gle/M7J2DfezRP2M6mPD6                                                                                         

 

                 


                                                                     


                                                                                                                                                                                   


                                                                    

                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                       

  
                                                                                                                                                   


                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


                       
      
                   


                                                   


         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Courses