1. การพัฒนานวัตกรรมสู่กระบวนการ PLC และตัวอย่างแผนนวัตกรรมตามธรรมชาติรายวิชา

                                                                                       (ดาวน์โหลด คลิก)   https://drive.google.com/drive/folders/1IHUNcrI8S0dCJ8WbJ6wf6LFrekEOGArx?usp=sharing

                                                                                                                               2. รายงานผลการพัฒนาตนเอง

                                                                                       (ดาวน์โหลด คลิก)  https://drive.google.com/drive/folders/1CLUqpX3cMDBqCc2TlwGhxwVmc-AJd2lU?usp=sharing

  


 


           

 

           

 การใช้กระบวนการ PLC  (Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

  บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร

                 

 

                                                                                                     

 

                    

 

                                 1. เพียงท่านกดติดตาม เพจ Amorn8558 รับฟรีตัวอย่างแผนนวัตกรรม เเละตัวอย่าง PLC ไฟล์เเก้ไขได้ตาม Link นี้ค่ะ

                                     (คลิก)   https://www.facebook.com/amn8558

                                  2. หน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร 8558 ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ลงทะเบียนหลักสูตรระบบออนไลน์ 

                                      และขอความร่วมมือเพื่อนครู กรอกแบบสำรวจ ความพึงพอใจ  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ 

                                      (คลิก) https://forms.gle/BiAGVpSaPGBCkPn97                                             

                                   3.  หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  รอบที่ 6 (ระหว่างวันที่  1 เมษายน  2564 - 15 พฤษภาคม 2564)

                                        (คลิก) https://drive.google.com/drive/folders/1uXgWW5M_M2WxWqz1SOmEg3dKkdZSsmkc?usp=sharing

                                        (ผู้เข้ารับการอบรม รอบที่ 6 สามารถตรวจสอบการรับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเอง จากสถาบันคุรุพัฒนาที่ https://course.kurupatana.ac.th/pri_menu=training_check  ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)                                  

                                   4.   หนังสือขอเปิดรุ่น อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1  (ระหว่างวันที่  16 พฤษภาคม  2564 - 30 มิถุนายน 2564)

                                       (คลิก) https://drive.google.com/file/d/1yf8xuRJ17AbrWvw8BKS5jQfq6MsrC7rn/view?usp=sharing

                                       (ผู้เข้ารับการอบรม ปีการศึกษา 2564  สามารถตรวจสอบการรับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเอง จากสถาบันคุรุพัฒนาที่ https://course.kurupatana.ac.th/pri_menu=training_check  

                                         ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป)

                                   5. รายละเอียดหลักสูตร ระบบออฟไลน์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1  จำนวน 2 รุ่น 

                                        5.1 อบรมวันที่  10-11 กรกฎาคม 2564 สถานที่ โรงแรมอัศวรรณ  จังหวัดหนองคาย

                                               หลักสูตร  การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการนาฏลีลาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็น                                                

                                                องค์รวมตามแนวคิด Active Learning รหัสหลักสูตร 621162013 นับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง 20 ชั่วโมง

                                       (คลิก) https://drive.google.com/drive/folders/166rNZWeHMWoGEKE9cnGOe6DrZ2BrkZC8?usp=sharing

                                        5.2 อบรมวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 สถานที่ โรงแรมอัศวรรณ  จังหวัดหนองคาย                                      

                                               หลักสูตร  การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการใช้เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบเพื่อสร้างเสริมทักษะด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ และทักษะด้านการฟังของ                                                

                                               เด็กปฐมวัย รหัสหลักสูตร 621162012 นับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง 20 ชั่วโมง

                                        (คลิก) https://drive.google.com/drive/folders/166rNZWeHMWoGEKE9cnGOe6DrZ2BrkZC8?usp=sharing

                                        


                               

                               6. เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพ ผ่านกระบวนการ PLC

                               บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC)

                               (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1hwse5dLr7P6rSMyp6Bqboy4vgZuM9GyZ/view?usp=sharing                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                       

                                                                                                                                                                                   


                                             


                       

                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                                                         


                                                                       

  
                                                                                                                                                   


                                                                                                           


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                       
      
            


  
                                                   


         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Courses