ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน -ปี 2562-2565)

(หน่วยพัฒนาครู บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากร และนวัตกรรมทางการศึกษา จำกัด)  

(คลิก)  https://drive.google.com/drive/folders/1qLHqP7l4uXPtVrskex84V2Pw9IaThNUD?usp=sharing


                                                                                                                                1. การพัฒนานวัตกรรมสู่กระบวนการ PLC และตัวอย่างแผนนวัตกรรมตามธรรมชาติรายวิชา

                                                                                       (ดาวน์โหลด คลิก)   https://drive.google.com/drive/folders/1IHUNcrI8S0dCJ8WbJ6wf6LFrekEOGArx?usp=sharing

                                                                                                                               2. รายงานผลการพัฒนาตนเอง

                                                                                       (ดาวน์โหลด คลิก)  https://drive.google.com/drive/folders/1CLUqpX3cMDBqCc2TlwGhxwVmc-AJd2lU?usp=sharing                          

                                                                                                         

                                                                                                                                                            ว PA สู่การปฏิบัติจริง ประเด็นท้าทายกับคลิป ที่ส่งขอเลื่อนวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                Key to Success - ว PA


                                                                                                               

                                                                                                                                   หลักสูตรระบบออนไลน์ 16 หลักสูตร สถาบันคุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงพัฒนาตนเอง 20 ชั่วโมง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                             


                                                                                                                                 

                                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                  


                                 3. เพียงท่านกดติดตาม Facebook  Amorn8558 รับฟรีตัวอย่างแผนนวัตกรรม เเละตัวอย่าง PLC ไฟล์เเก้ไขได้ตาม Link นี้ค่ะ

                                     (คลิก)   https://www.facebook.com/amn8558

                                  4. หน่วยพัฒนาครูบริษัทอมร 8558 ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ลงทะเบียนหลักสูตรระบบออนไลน์ 

                                      และขอความร่วมมือเพื่อนครู กรอกแบบสำรวจ ความพึงพอใจ  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ 

                                      (คลิก) https://forms.gle/BiAGVpSaPGBCkPn97                                                                             

                                   

                               

                              5. เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพ ผ่านกระบวนการ PLC

                               บรรยายโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร (ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพผ่านกระบวนการ PLC)

                               (คลิก)  https://drive.google.com/file/d/1hwse5dLr7P6rSMyp6Bqboy4vgZuM9GyZ/view?usp=sharing     

                                    

             

                                                  

                                                  สมัครอบรม คลิก 👉 https://forms.gle/S2RL7RZ5AgpmVYNb9                                                              


                  


                                                        

                                                 

          


          

                                                                                                                                                                                                                                    

                             
 

     

                                                                                                


                                                                                                                                                                                                             
  

                                                                                                                                                                          
       


                                                                                                                           

     


                                              


                 
                         

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                


รายวิชาทั้งหมด