623042016-002

623042016-002

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นบูรณาการภาษาและเนื้อหา (CLIL: Content and Language Integrated Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  

623042016-001

623042016-001

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นบูรณาการภาษาและเนื้อหา (CLIL: Content and Language Integrated Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

623042016

623042016

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นบูรณาการภาษาและเนื้อหา (CLIL: Content and Language Integrated Learning) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น