621162012

621162012

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการใช้เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบ เพื่อสร้างเสริมทักษะด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ และทักษะด้านการฟังของเด็กปฐมวัย
นับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง
20 ชั่วโมง