623182036-002

623182036-002

การพัฒนาสมรรถนะครู : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

624182015-002

624182015-002

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

624182015-001

624182015-001

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

623182036-001

623182036-001

การพัฒนาสมรรถนะครู : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

623182036

623182036

การพัฒนาสมรรถนะครู : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 

624182015

624182015

การพัฒนาสมรรถนะครูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นบูรณาการสะเต็มศึกษาและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย