624032002-002

624032002-002

การพัฒนาสมรรถนะครูวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเพื่อการสื่อสารตามบูรณาการพหุสัมผัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

623032004-002

623032004-002

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์บูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 


629032003-002

629032003-002

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเรื่องตามจินตนาการบูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นประถมศึกษา

624032002-001

624032002-001

การพัฒนาสมรรถนะครูวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเพื่อการสื่อสารตามบูรณาการพหุสัมผัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

623032004-001

623032004-001

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์บูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

629032003-001

629032003-001

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเรื่องตามจินตนาการบูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นประถมศึกษา

629032003

629032003

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเรื่องตามจินตนาการบูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นประถมศึกษา
  

623032004

623032004

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์บูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


624032002

624032002

การพัฒนาสมรรถนะครูวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเพื่อการสื่อสารตามบูรณาการพหุสัมผัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย