624032002-002

624032002-002

การพัฒนาสมรรถนะครูวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเพื่อการสื่อสารตามบูรณาการพหุสัมผัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

629032003

629032003

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเรื่องตามจินตนาการบูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นประถมศึกษา
  

623032004

623032004

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์บูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


624032002

624032002

การพัฒนาสมรรถนะครูวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนเพื่อการสื่อสารตามบูรณาการพหุสัมผัส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย