623012028-002

623012028-002

การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

629012023-001

629012023-001

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

623012026-001

623012026-001

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

623012028-001

623012028-001

การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

623012029-001

623012029-001

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

629012023

629012023

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา


623012026

623012026

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 


623012028

623012028

การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 


623012029

623012029

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น