624112006-002

624112006-002

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดเพื่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


624112006-001

624112006-001

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดเพื่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

629112005-001

629112005-001

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

629112005

629112005

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา


624112006

624112006

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดเพื่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย